closeclose Preverisk
arriba
preverisk

POSI Protokol?

Viral salg?nlar nas?l y?netilir.
?nce. S?ras?nda. Sonra.

G?nl?k g?ndem ?u anda k?resel olarak COVID-19 vir?s?n?n yay?lmas?yla ilgili. K?sa s?re ?nce WHO (d?nya sa?l?k ?rg?t?) taraf?ndan k?resel bir salg?n olarak ilan edilmi?ti.

Otel i?letmeleri bu anlar? tedirgin bir yo?unlukta ya??yorlar ve t?m turizm sekt?r?n?n payla?t??? endi?eye aktif olarak yan?t ar?yorlar: konuklar?n ve ?al??anlar?n sa?l???n?n nas?l korunaca?? vb?b?t?n konularla ilgili

Bu ciddi durum, POSI (Enfeksiyonun Yay?lmas?n? ?nleme) g?zetim sistemleri yoluyla her t?rl? viral salg?nla ba?a ??kmak i?in acil olarak g?zden ge?irilmesi veya gerekirse ciddi ve etkili protokoller olu?turulmas? gere?ini ortaya koymaktad?r.

En iyi silah?m?z: Protokol? POSI


Enfeksiyonlar?n Yay?lmas?n? ?nleme k?saltmas? olan POSI, bula??c? g?da, su veya viral kaynakl? hastal?klara kar?? bir dizi spesifik kontrol prosed?r?d?r.

Bu prosed?rler ne yap?laca??n? belirlemeye ve bu mekanizmalar? eyleme ge?irmeye odaklanmaktad?r. ?rne?in, temizlik ve dezenfeksiyon i?in planlama yaparak veya tesis personeli ve m??terileri i?in ?neriler geli?tirerek. K?sacas?, ne yap?laca??n? ve durumun ve insanlar?n nas?l y?netilece?ini bilmekle ilgilidir.


Turizm i?letmeleri i?in kaynaklar

Preverisk'ten, viral salg?nlar?n genel durumlar?yla y?zle?mek ve ?rnek olarak COVID-19'a vurgu yapmak i?in gerekli olan her konuyla ilgili sakin olmak gerekti?ini d???nmekle birlikte bir mesaj g?ndermek ve var olan b?t?n kaynaklar? payla?mak istiyoruz.

1.

Viral Salg?nlar?n ?z De?erlendirmesi ve Y?netimi

Turistik i?letmeler i?in viral enfeksiyonlara kar?? ?nleme ve eylem i?in POSI protokolleri bir salg?n y?netim arac?n? temsil eder. Sizi i?letmeniz i?in a?a??daki hayat? sorular ?zerine d???nmeye davet ediyoruz:

  • Kurulu?unuzun g?ncel bir POSI protokol? var m??
  • Ekibiniz ve personeliniz salg?nlarla ba?a ??kmak ve etkili bir ?ekilde y?netmek i?in e?itilmi? ve haz?r m??
  • Tesisinizde bir enfeksiyon izleme sistemi var m??

K?lavuzu indirin

POSI Protokol?
POSI Protokol?
2.

Covid-19 bilgisayar grafikleri. Boyutunu anlay?n?z.

Covid-19\'un insanlar ?zerinde nas?l davrand???n?, y?ksek riskli alanlar?n yerini nas?l belirledi?ini ve genel olarak turizm sekt?r? i?in eylem kurallar?n? payla?t???n? ?zet olarak inceleyin. Ayr?ca, dikkatli olun ve yerel halk sa?l??? tavsiyelerine uyun. Yerel sa?l?k yetkilileri, izlemeniz gereken ?zel k?s?tlamalar veya talimatlar belirlemektedir.

?nfografi?i g?r?nt?leyin

3.

PkVideo-20: Uzmanlar?n s?yledikleri

Preverisk, m??terilerine sa?l?kl?, hijyenik, kaliteli ve s?rd?r?lebilir deneyimler sunmaya yard?mc? olan bir?ok ki?iden olu?ur.

Bu videoda, Preverisk Y?netim kurulu Ba?kan? ve CTO'su Dr. Esteban Delgado ve konuyla ilgili uluslararas? kabul g?rm?? bir uzman olan Profes?r Rodney Cartwright'tan mevcut durumla ilgili en iyi uygulamalar? ve tavsiyeleri payla??yoruz.

1.

Viral Salg?nlar?n ?z De?erlendirmesi ve Y?netimi

Turistik i?letmeler i?in viral enfeksiyonlara kar?? ?nleme ve eylem i?in POSI protokolleri bir salg?n y?netim arac?n? temsil eder. Sizi i?letmeniz i?in a?a??daki hayat? sorular ?zerine d???nmeye davet ediyoruz:

  • Kurulu?unuzun g?ncel bir POSI protokol? var m??
  • Ekibiniz ve personeliniz salg?nlarla ba?a ??kmak ve etkili bir ?ekilde y?netmek i?in e?itilmi? ve haz?r m??
  • Tesisinizde bir enfeksiyon izleme sistemi var m??

İnfografiği görüntüle ve indir

2.

Covid-19 bilgisayar grafikleri. Boyutunu anlay?n?z.

Covid-19\'un insanlar ?zerinde nas?l davrand???n?, y?ksek riskli alanlar?n yerini nas?l belirledi?ini ve genel olarak turizm sekt?r? i?in eylem kurallar?n? payla?t???n? ?zet olarak inceleyin. Ayr?ca, dikkatli olun ve yerel halk sa?l??? tavsiyelerine uyun. Yerel sa?l?k yetkilileri, izlemeniz gereken ?zel k?s?tlamalar veya talimatlar belirlemektedir.


İnfografiği görüntüle ve indir

3.

PkVideo-20: Uzmanlar?n s?yledikleri

Preverisk, m??terilerine sa?l?kl?, hijyenik, kaliteli ve s?rd?r?lebilir deneyimler sunmaya yard?mc? olan bir?ok ki?iden olu?ur.

Bu videoda, Preverisk Y?netim kurulu Ba?kan? ve CTO'su Dr. Esteban Delgado ve konuyla ilgili uluslararas? kabul g?rm?? bir uzman olan Profes?r Rodney Cartwright'tan mevcut durumla ilgili en iyi uygulamalar? ve tavsiyeleri payla??yoruz.

İlgilenir Misiniz?


Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Bize ulaşın metodolojimiz
hakkında daha fazla açıklama için.

Preverisk'e neden g?venmeliyim?

15 y?ldan uzun bir s?redir salg?nlar? ve viral enfeksiyonlar? etkili bir ?ekilde y?netmek i?in ?nleyici ve reaktif programlar uygulad?k.

?spanya'daki genel merkezimizden ve Meksika, Dominik Cumhuriyeti, M?s?r, Fas ve T?rkiye'deki i?tiraklerimizden denetim, dan??manl?k ve e?itim hizmetleri sunan k?resel turizm end?strisinde uzman?z.

Daha fazla bilgi

Tüm hizmetlerimizi biliyor musunuz?

Sağlık, hijyen, güvenlik ve riskler, kalite ve sürdürülebilirlik alanlarında danışmanlık, denetim, eğitim ve yazılım geliştirme hizmetleri vermekteyiz. sizin için yapabileceğimiz her şeyi keşfedin.

Tüm hizmetleri görün